Jeżeli w systemie wprowadzone są już dokumenty księgowe, a chcielibyśmy zmienić formę opodatkowania w trakcie roku, to w celu zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne (lub odwrotnie) należy wykonać następującą procedurę (Zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wykonaniem procedury):

1. W danych firmy Kartoteki i ustawienia\Firma\Dane firmy należy zmienić "Sposób rozliczania prowadzonej działalności" na "Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów". Zapisanie zmiany spowoduje usunięcie danych dotyczących stawek ryczałtu z kont księgowych oraz z dokumentów księgowych, nie spowoduje natomiast utraty samych dokumentów księgowych, kont księgowych czy informacji dotyczących VAT.

2. Następnie należy dostosować konta księgowe do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w opcji Księgowość\Ustawienia\Konta księgowe. Należy zwrócić uwagę, że po zmianie sposobu opodatkowania brakuje informacji dotyczących kolumny PKPiR.

3. Po ustaleniu odpowiednich kolumn PKPiR należy nacisnąć przycisk Ustaw w celu ustawienia parametrów kont księgowych dla wszystkich dokumentów księgowych w danym roku - zmianie domyślnie podlegać będą tylko podstawowe informacje w tym Kolumna PKPiR. 

4. W kolejnym kroku należy wprowadzić dokumenty księgowe, które do tej pory nie były uwzględniane w księgowości - mogą być to dokumentu bez VAT, które powinny być księgowane jedynie do kosztów PKPiR, a w przypadku wyboru formy opodatkowania ryczałtem nie były uwzględniane.

5. W ostatnim kroku należy sprawdzić utworzoną ewidencji PKPiR oraz VAT.